بخش ها

مقالات

Resource Limit Is Reached Resource Limit Is Reached The website is temporarily unable to service your request as it... 401 Unauthorized این خطا همانند خطای 403 می باشد و امکان دسترسی به فایل مذکور برای کاربر امکانپذیر نخواهد بود و... 405 Method Not Allowed این کد بمعنای قابل فهم بودن درخواست توسط سرور ولی عدم امکان پاسخ دهی به ان بدلیل غیر فعال بودن... 406 Not Acceptable این خطا زمانی نمایش داده خواهد شد که درخواست برای کاربر نامفهوم بوده و یا امکان و قابلیت پاسخ... 408 Request Timeout این خطا زمانی رخ خواهد داد که کاربر یک درخواست بسمت سرور ارسال کرده و سرور منتظر ارسال مابقی... 419 Authentication Timeout ین خطا بمعنای تمام شدن زمان لاگین و یا اتصال با مجوز به سرور می باشد و می بایست مجددا لاگین برای... 501 Not Implemented این خطا زمانی نمایش داده خواهد شد که درخواست برای کاربر نامفهوم بوده و یا امکان و قابلیت پاسخ... 502 Bad Gateway این خطا نشان دهنده این می باشد که سرور مذکور در حال حاضر بعنوان یک گیت وی و یا پروکسی فعالیت می... 503 Service Unavailable این خطا بدلیل از دسترس خارج شدن سرور می باشد دلیل این مورد ممکن است بدلیل ایجاد مشکلی در... 504 Gateway Timeout این خطا زمانی رخ خواهد دارد که سرور بعنوان یک گیت وی و یا پروکسی فعالیت می نماید و در آن زمان... Bandwidth Limit Exceeded Bandwidth Limit Exceeded The server is temporarily unable to service your request due to the... Fatal error 9001 Fatal error 9001 occurred at Jul 14 2014 11:32AM. Note the error and time, and contact your... Index was outside the bounds of the array. درصورتیکه در هنگام لاگین به sql manangment studio خطای زیر را دریافت می نمایید Index was outside... Internal Server Error 500 Internal Server Error 500 The server encountered an internal error or misconfiguration and was... Internal Server Error 500 User * is over quota User 'test' is over quota. cpsrvd/11.44.0.27 Server at www.mydomain.com خطای مذکور بدلیل پر شدن...
« بازگشت