هاست ویندوز 2012

پلان D استاندارد
 • 1 گیگابایت SSD فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین و ساب دامین
 • 1 مورد تعداد وب سایت
 • SQL Server 2014 , 2008 , MySQL پایگاه داده
 • 1 مورد از هر پایگاه داده تعداد پایگاه داده
 • 500 مگابایت از هر پایگاه داده فضای پایگاه داده
 • 1 مورد تعداد FTP اکانت
 • 5 مورد تعداد ایمیل
 • 100 مگابایت فضای ایمیل
 • .IR دامنه رایگان
 • دارد قابلیت ارتقاء
پلان C استاندارد
 • 3 گیگابایت SSD فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین و ساب دامین
 • 3 مورد تعداد وب سایت
 • SQL Server 2014 , 2008 , MySQL پایگاه داده
 • 3 مورد از هر پایگاه داده تعداد پایگاه داده
 • 1000 مگابایت از هر پایگاه داده فضای پایگاه داده
 • 4 مورد تعداد FTP اکانت
 • 15 مورد تعداد ایمیل
 • 100 مگابایت فضای ایمیل
 • .IR دامنه رایگان
 • دارد قابلیت ارتقاء
پلان B استاندارد
 • 5 گیگابایت SSD فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین و ساب دامین
 • 5 مورد تعداد وب سایت
 • SQL Server 2014 , 2008 , MySQL پایگاه داده
 • 5 مورد از هر پایگاه داده تعداد پایگاه داده
 • 2000 مگابایت از هر پایگاه داده فضای پایگاه داده
 • 6 مورد تعداد FTP اکانت
 • 30 مورد تعداد ایمیل
 • 100 مگابایت فضای ایمیل
 • .IR دامنه رایگان
 • دارد قابلیت ارتقاء
پلان A استاندارد
 • نامحدود SSD فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین و ساب دامین
 • نامحدود تعداد وب سایت
 • SQL Server 2014 , 2008 , MySQL پایگاه داده
 • نامحدود تعداد پایگاه داده
 • نامحدود فضای پایگاه داده
 • نامحدود تعداد FTP اکانت
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود فضای ایمیل
 • .IR دامنه رایگان
 • سفارشی قابلیت ارتقاء